فرم نظر سنجی واحد های شهرداریدر صورت تمایل نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را ذکر نمایید