پیشخوان ارباب رجوع

به پیشخوان الکترونیک شهرداری شمشک دربندسر خوش آمدید

»» ورود به پیشخوان ارباب رجوع ««

راهنمای استفاده از پیشخوان و فرم ها دانلود راهنمای استفاده از پیشخوان الکترونیک دانلود فرم ثبت درخواست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

 1. تصویر سند مالکیت
 2. مدارک شناسایی مالک (درصورت وکیل داشتن برگه وکالت محضری و مدارک شناسایی وکیل)
 3. کروکی ثبتی (در صورت تک برگی بودن سند مالکیت نیاز به کروکی ثبتی نمی باشد)

مراحل ثبت استعلامات از طریق پیشخوان

 1. دریافت نامه استعلام از ادارات گاز/ آب / بانک و …
 2. مراجعه به وب سایت شهرداری
 3. ورود به پیشخوان ارباب رجوع
 4. تکمیل فرم مربوطه و آپلود تصویر نامه استعلام ( اصل نامه را تا زمان دریافت پاسخ استعلام نزد خود نگاه دارید)
 5. ثبت درخواست و دریافت شماره نامه و شماره پیگیری از طریق پیامک
 6. سیر مراحل قانونی و اطلاع رسانی هر مرحله از طریق پیامک
 7. درصورتی که نیاز به تشکیل پرونده یا تکمیل مدارک باشد از طریق پیام به شما اعلام میگردد تا به شهرداری مراجعه نمایید .
 8. اتمام مراحل پاسخ استعلام و اطلاع رسانی از طریق پیامک جهت مراجعه به شهرداری و دریافت پایخ استعلام ( لازم به ذکر است در هنگام دریافت پاسخ استعلام اصل نامه بارگزاری شده در سامانه و مدارک هویتی الزامی میباشد )

مراحل ثبت درخواست از طریق پیشخوان

 1. دانلود فرم درخواست
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. ورود به پیشخوان ارباب رجوع
 4. تکمیل فرم مربوطه و آپلود فرم درخواست ( اصل فرم تکمیل شده را تا زمان دریافت پاسخ استعلام نزد خود نگاه دارید)
 5. ثبت درخواست و دریافت شماره نامه و شماره پیگیری از طریق پیامک
 6. سیر مراحل قانونی و اطلاع رسانی هر مرحله از طریق پیامک
 7. درصورتی که نیاز به تشکیل پرونده یا تکمیل مدارک باشد از طریق پیام به شما اعلام میگردد تا به شهرداری مراجعه نمایید .
 8. اعلام وقت بازدید از طریق پیامک
 9. اتمام مراحل درخواست و اطلاع رسانی از طریق پیامک جهت مراجعه به شهرداری و دریافت پاسخ درخواست ( لازم به ذکر است در هنگام دریافت پاسخ اصل فرم بارگزاری شده در سامانه، اسناد مالکیت، در صورت وکیل بودن وکالت نامه و مدارک هویتی الزامی میباشد )